Så här funkar det

bototenlogo

Svara på ett par frågor

bototenlogo

Ett juridiskt korrekt bestridande skapas

bototenlogo

Bestridandet skickas automatiskt till aktören som utfärdat boten

Vem är Botboten?

Har du fått en parkeringsbot som du anser att du inte ska betala? Att bestrida en felparkerings- eller
kontrollavgift är inte alltid så enkelt, därför har vi på Lexly skapat Botboten.

Med hjälp av Botboten kan Du själv skriva ett juridiskt korrekt bestridande för att öka dina chanser att
överklaga en felaktig parkeringsbot.

Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas ditt juridiskt korrekta bestridande som skickas
direkt till aktören som utfärdat boten.

Vanliga frågor och svar

Vilken typ av sanktionsavgift det rör sig om beror på var du har parkerat. Här skiljs mellan parkering på allmän mark (gatumark) och privat mark (tomtmark). En felparkeringsavgift utfärdas om man på gatumark brutit mot trafikförordningens regler eller mot en lokal trafikföreskrift. En kontrollavgift utfärdas på privat mark och ofta av ett parkeringsbolag. Parkeringsreglerna för platsen måste utmärkas med tydlig skyltning på platsen.

Om du fått en kontrollavgift (som p-boten kallas när du parkerat på tomtmark), ska du meddela parkerings- eller övervakningsföretaget som utfärdat p-boten. Om du fått en parkeringsanmärkning (som p-boten kallas när du parkerat på gatumark), skriver du till polismyndigheten på adressen som finns längst ner till höger på anmärkningen.

Parkeringsanmärkningen lämnas antingen direkt till föraren eller fästs på bilden, det är emellertid bilens ägare som är ytterst betalningsansvarig. Kontrollavgiften lämnas antingen direkt till föraren eller fästs på bilen. I detta fallet är emellertid föraren och ägaren solidariskt betalningsansvariga varför avgiften i princip kan tas ut från vem som helst av de båda..

När det gäller felparkeringsavgift är att du enligt lag är skyldig att betala även om du anser att den är felaktigt utfärdad. Om du får rätt i ditt ärende återbetalas beloppet. Ett bestridande ska göras till polisen inom 6 månader. En kontrollavgift ska till skillnad från en felparkeringsavgift inte betalas om man ska bestrida den.

När det gäller felparkeringsavgifter som polisen beslutar att inte avskriva, återstår endast möjligheten att överklaga till tingsrätten. Att överklaga en parkeringsavgift till tingsrätten är kostnadsfritt. Detsamma gäller för kontrollavgifter, med skillnaden att den part som förlorar i tingsrätten kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.

Det är aktören som har utfärdat parkeringsboten som måste bevisa att du faktiskt har parkerat fel. P-boten som sådan utgör emellertid ett starkt bevis. Detta innebär att du för att undgå betalning måste lämna en trovärdig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller presentera någon form av bevisning. Bevisbördan går alltså över på dig och du som har parkerat måste då i praktiken motbevisa p-boten.

En ny parkeringsanmärkning eller kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att ny får meddelas. Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma fordon och för samma överträdelse.

När det gäller felparkeringsavgiftens storlek bestäms den, enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, av varje enskild kommun men får vara lägst 75 kr och högst 1300 kr. När det gäller kontrollavgiftens storlek får denna enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering inte vara högre än det belopp som bestämts av kommunen.